blog

Objectives of the „Nigeria Green & Clean“ project

OBJECTIVES OF THE „Nigeria Green and Clean“ PROJECT Environmental Protection and Promotion of Women’s Employment in Nigeria. The project „Nigeria green and clean“ was presented by Dukaty property, s.r.o. and in our cooperation, with the aim of creating awareness about the importance of environmental protection and was founded with the idea of creating collection points

Ciele projektu “ Nigéria zelená a čistá „

CIELE PROJEKTU „Nigéria zelená a čistá“ Ochrana životného prostredia a podpora zamestnanosti žien v Nigérii. Projekt „Nigéria zelená a čistá“ bol predstavený firmou Dukaty property,s.r.o.  a v našej spolupráci, s cieľom vytvoriť povedomie o dôležitosti ochrany životného prostredia a bol založený s myšlienkou vytvoriť zberné miesta na plastové fľaše v štáte Delta v Nigérii  https://dukaty.sk/.

NIGERIA GREEN AND CLEAN

NIGERIA GREEN AND CLEAN OR WHY WE JOINED AN ENVIRONMENTAL PROJECT ? Nowadays, when the global environmental crisis is gaining momentum, it is increasingly important for non-profit organizations to actively cooperate in solving environmental problems. Concerns about environmental sustainability are constantly growing, so it is imperative that we actively engage in initiatives that promote environmental

NIGÉRIA ZELENÁ A ČISTÁ

Nigéria zelená a čistá alebo prečo sme sa zapojili do environmentálneho projektu? V dnešnej dobe, kedy globálna environmentálna kríza naberá na obrátkach, je stále dôležitejšie, aby neziskové organizácie aktívne spolupracovali na riešení ekologických problémov. Obavy o udržateľnosť životného prostredia neustále rastú, preto je nevyhnutné, aby sme sa aktívne zapájali do iniciatív, ktoré podporujú environmentálne povedomie.

Nigeria, a country of youth without a future?

Nigeria, a country of youth without a future? Nigeria, a country of youth without a future? Let’s change it together. When we started the ONETRIBE FOUNDATION project, one of our main goals was to support homeless children and support children from very poor families in Nigeria with one goal – to provide these children with

Nigéria, krajina mladých bez budúcnosti?

Nigéria, krajina mladých bez budúcnosti? Nigéria, krajina mladých bez budúcnosti? Poďme to spolu zmeniť. Keď sme začínali s projektom ONETRIBE FOUNDATION, jedným z našich hlavných cieľov bola podpora detí bez domova a podpora detí z veľmi chudobných rodín v Nigérii s jediným cieľom – zabezpečiť týmto deťom jedlo. No hoci sa v tejto krajine ukázala