Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako VOP) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj produktov a služieb v elektronickom obchode na internetovej stránke onetribe.foundation, alebo emailom (ďalej aj ako Služby).

Predávajúci

ONE TRIBE foundation
Jozefa Kronera 11246/15
036 01 Martin
Slovakia
IČO: 531 637 29

Email: info@onetribe.foundation
Telefón: +421 915 851 758

Banka: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN (EUR): SK9702000000004329614153

Občianske združenie zapísané na MV SR pod registračným číslom VVS/1-900/90-59550.

2. Objednávka tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí požadovaných pri vypĺňaní objednávky. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy.

K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky Predávajúcim, zmluva vzniká samotným dodaním online produktu, tovaru alebo služby.

Kupujúci uskutočnením objednávky akceptuje obchodné podmienky pre dodanie tovaru vyhlásené Predávajúcim. Vzťahy Kupujúceho a Predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve ustanovené inak.

3. Cena produktov

Ceny za online produkty, tovar a služby uvedené v internetovom obchode predávajúceho sú aktuálne a platné v dobe objednania tovaru. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v okamžiku objednania. Nie sme platcami DPH.

Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na bežný účet Predávajúceho, účet platobnej brány alebo PayPal účet.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná Kupujúcemu elektronicky.

Prevzatie tovaru Kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

4. Možnosti platby

Kupujúci má možnosť zaplatiť v internetovom obchode Predávajúceho platobnou krtou, kreditnou kartou, alebo online bankovým prevodom. Priama platba na účet a platba na dobierku nie je možná.

5. Možnosti dopravy

Kupujúci má možnosť vybrať si ako spôsob doručenia fyzického tovaru služby Slovenskej pošty, alebo Zásielkovne. Pri doručení Zásielkovňou má kupujúci možnosť si vybrať akékoľvek výdajné miesto z ponuky Zásielkovne, ktoré si vyberie tak, že názov vybraného výdajného miesta zadá do poznámky k objednávke.

6. Dodacia lehota a dodacie podmienky

Pri tovare je dodacia lehota zhodná s dodacími lehotami Slovenskej pošty a Zásielkovne, ku ktorej sa pripočíta jeden deň. V prípade oneskoreného dodania Kupujúceho vopred upozorníme.

7. Poštovné a balné

Výška poštovného a balného je určená pri každej objednávke ešte pred zaplatením.

8. Záručné podmienky a reklamácie

Na tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu onetribe.foundation platí zákonná záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť uzatvorením spotrebiteľskej zmluvy, tzn. okamihom, kedy Kupujúci tovar zaplatí a prevezme od Predávajúceho.

Súhlas s tu záručnými podmienkami potvrdzuje Kupujúci prevzatím tovaru.

9. Odstúpenie od zmluvy

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má Kupujúci ako súkromná osoba právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru, pokiaľ bol tovar objednaný prostriedkami komunikácie na diaľku (internet, e-mail, telefón, fax). Kupujúci je povinný oznámiť vrátenie tovaru predávajúcemu vopred s uvedením čísla faktúry, na ktoré bol tovar zakúpený. V prípade vrátenia tovaru dodaného formou zásielky, sú odpovedajúce finančné prostriedky vrátené výhradne bezhotovostným prevodom na účet v lehote 15 dní, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

Formulár pre odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť tu.

10. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité výhradne k uskutočneniu plnenia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú inak zverejnené a poskytnuté tretej strane s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou, či platobným stykom, ktoré sa týkajú objednaného tovaru či objednanej služby. Viac informácií o ochrane osobných údajov získate v dokumente Ochrana osobných údajov.

11. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v uvedenom znení na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky v prípade, že nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platných v deň odoslania objednávky, platnú výšku ceny objednaného tovaru uvedenú v cenníku na internetovej stránke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zákonných úprav zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka. Predávajúci a Kupujúci súhlasia, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 18.10.2020.