Nigéria zelená a čistá

alebo prečo sme sa zapojili do environmentálneho projektu?

V dnešnej dobe, kedy globálna environmentálna kríza naberá na obrátkach, je stále dôležitejšie, aby neziskové organizácie aktívne spolupracovali na riešení ekologických problémov. Obavy o udržateľnosť životného prostredia neustále rastú, preto je nevyhnutné, aby sme sa aktívne zapájali do iniciatív, ktoré podporujú environmentálne povedomie. Jednou z oblastí, kde môžeme zohrať kľúčovú úlohu, je zapojenie sa do tzv. zelených projektov.  V rámci nich je dôležitá spolupráca s firmami, ktoré sa zaoberajú environmentálnymi problémami a snažia sa ich riešiť.

Naša neziskovka za tri roky svojej činnosti prešla vývojom, kedy sme dospeli k záveru, že zelené vzdelávanie je jednou z najdôležitejších činností, ktorým sa chceme venovať.  Táto problematika nás zaujala natoľko, že sme sa rozhodli spolupracovať na takomto zelenom projekte s firmou DUKATY property,s.r.o.,http://www.dukaty.sk , ktorý sa venuje zberu plastov a plastového odpadu v Nigérii a to v spolupráci s MZV SR http://www.slovakaid.sk. Dôvod je prostý, keďže takéto aktivity nielenže prispievajú k ochrane životného prostredia, ale nám aj otvárajú dvere pre vzdelávanie detí a mládeže a získavanie finančných prostriedkov na naše ďalšie neziskové aktivity. Tak si povedzme o tejto iniciatíve niečo bližšie.

1. Prečo environmentálne vzdelávame deti a mládež 

Neziskové organizácie zohrávajú zásadnú úlohu vo vzdelávaní mladej generácie o dôležitosti ochrany životného prostredia. Zapojením sa do zeleného projektu zberu plastov máme možnosť aktívne zapájať deti a mládež do environmentálnych aktivít, odovzdávať poznatky o odpadovom hospodárstve, recyklácii a trvalo udržateľných postupoch. Tu je niekoľko spôsobov, ktorými projekt podporuje vzdelávanie:

a. Praktické učenie: Účasť na projekte umožňuje deťom a mládeži na vlastnej koži vidieť, ako plastový odpad negatívne vplýva na životné prostredie. Učia sa, aké dôležité je správne triediť a recyklovať plastový odpad, ako aj podporovať zmysel pre zodpovednosť a starostlivosť o životné prostredie.

b. Osvetové kampane:  organizovanie vzdelávacích kampaní, workshopov a osvetových akcií majú za cieľ informovať deti a mládež o znečistení plastmi a jeho dôsledkoch pre našu planétu. Tieto poznatky ich motivujú ku konkrétnym krokom pri znižovaní spotreby plastov a podpore recyklácie.

c. Kolaboratívne učenie: zelený projekt nám ponúka príležitosti na spoluprácu so školami, vysokými školami a mládežníckymi skupinami, čím podporujeme zmysel pre tímovú prácu a sociálnu zodpovednosť. Budovanie partnerstiev na riešenie environmentálnych problémov takisto posilňuje komunitné väzby a podporuje kolektívne úsilie o zelenšiu budúcnosť.

2. Fundraising pre neziskové aktivity

Získavanie finančných prostriedkov je kľúčovým aspektom neziskových organizácií, pretože nám umožňuje pokračovať v našej práci a pozitívne prispievať spoločnosti. Zapojenie sa do zeleného projektu zberu plastov predstavuje príležitosť, ako generovať finančné prostriedky udržateľným spôsobom.

Neziskové organizácie ako aj tá naša, hľadáme sponzorstvo a snažíme sa vytvárať partnerstvá s firmami a korporáciami, ktoré sú ochotné podporiť zelené iniciatívy. Aj preto sme v roku 2021 vstúpili do partnerského projektu s firmou DUKATY property,s.r.o., ktorá v roku 2021 začala aktívne pracovať na projekte s názvom „Nigeria clean & green“, v preklade Nigéria zelená a čistá, kde v rámci svojej činnosti vytvorila tzv. Collection Spot, v skratke CoSpot, čiže miesto pre zber plastového odpadu https://dukaty.sk/ako-to-funguje/.  Do tejto zelenej spolupráce sme sa zapojili vytvorením menších zberných miest na školách v Nigérii. Tu majú deti a študenti možnosť priniesť plastové fľaše, za čo sú odmeňované. O fungovaní projektu si povieme podrobnejšie v ďalšom článku.

V rámci takejto a podobnej kolaborácie môžu firmy prispieť know-how ako aj poskytnúť finančnú podporu alebo prispieť zdrojmi a infraštruktúrou na zber a recykláciu plastov, čím môžu zabezpečiť úspech projektu.

Zeleným projektom, ako je ten náš, môžu neziskové organizácie osloviť aj jednotlivcov, filantropické nadácie alebo vládne subjekty o dary a granty špecificky zamerané na udržateľnosť životného prostredia. Ak by ste vedeli o niekom, kto by rád naše aktivity podporil, dajte im vedieť, budeme sa takejto spolupráci tešiť. Je veľmi dôležité naše iniciatívy rozširovať a na to potrebujeme vašu podporu, link pre bližšie info: https://www.onetribe.foundation/darujte/

V budúcnosti máme plány naše ciele a posolstvo projektu prezentovať na ekologických fundraisingových podujatiach. A tiež by sme chceli organizovať iné aktivity na podporu nášho zeleného projektu ako napr. environmentálne prechádzky, športové podujatia, až po aukcie s tematikou recyklácie. Tieto podujatia nielen získavajú finančné prostriedky, ale aj šíria povedomie a podporujú účasť verejnosti na environmentálnych akciách. V krajine ako Nigéria to bude nesmierne náročná výzva, ale s pomocou štátnych orgánov ako napr. Ministerstvo životného prostredia, veríme, že sa tieto aktivity stanú populárnymi a najmä účinnými v boji proti znečisteniu krajiny.

Na záver chcem zdôrazniť, že zapojenie a spolupráca neziskových organizácií v zelených projektoch ako je ten náš, má obrovský význam najmä z hľadiska vzdelávania. Môžeme povedať , že hlavne v Afrike, neziskové organizácie svojou aktívnou účasťou preberajú rolu environmentálnych pedagógov, ktorí dávajú deťom a mládeži vedomosti a vštepujú im zmysel pre zodpovednosť. Okrem toho ich zapojenie do projektu pripravuje pôdu pre udržateľné získavanie finančných prostriedkov, čo umožňuje pokračovanie ich zelených charitatívnych aktivít. ONETRIBE FOUNDATION svojou činnosťou aktívne prospieva k tvorbe udržateľnej budúcnosti a naše aktivity navždy zanechajú pozitívny odkaz pre nasledujúce generácie.

Našim zeleným projektom zberu plastov a vytváraním tzv. CoSpots , collection spots a našimi vzdelávacími aktivitami nás posúvame bližšie k zelenšej a udržateľnejšej budúcnosti pre všetkých.