Nigéria zelená a čistá alebo prečo sme sa zapojili do environmentálneho projektu

V dnešnej dobe, kedy globálna environmentálna kríza naberá na obrátkach, je stále dôležitejšie, aby neziskové organizácie aktívne spolupracovali na riešení ekologických problémov. Obavy o udržateľnosť životného prostredia neustále rastú, preto je nevyhnutné, aby sme sa aktívne zapájali do iniciatív, ktoré podporujú environmentálne povedomie. Jednou z oblastí, kde môžeme zohrať kľúčovú úlohu, je zapojenie sa do tzv. zelených projektov.  V rámci nich je dôležitá spolupráca s firmami, ktoré sa zaoberajú environmentálnymi problémami a snažia sa ich riešiť.

Naša neziskovka za tri roky svojej činnosti prešla vývojom, kedy sme dospeli k záveru, že zelené vzdelávanie je jednou z najdôležitejších činností, ktorým sa chceme venovať.  Táto problematika nás zaujala natoľko, že sme sa rozhodli spolupracovať na takomto zelenom projekte s firmou DUKATY property,s.r.o.,http://www.dukaty.sk , ktorý sa venuje zberu plastov a plastového odpadu v Nigérii a to v spolupráci s MZV SR http://www.slovakaid.sk. Dôvod je prostý, keďže takéto aktivity nielenže prispievajú k ochrane životného prostredia, ale nám aj otvárajú dvere pre vzdelávanie detí a mládeže a získavanie finančných prostriedkov na naše ďalšie neziskové aktivity. Tak si povedzme o tejto iniciatíve niečo bližšie.

1. Prečo environmentálne vzdelávame deti a mládež 

Neziskové organizácie zohrávajú zásadnú úlohu vo vzdelávaní mladej generácie o dôležitosti ochrany životného prostredia. Zapojením sa do zeleného projektu zberu plastov máme možnosť aktívne zapájať deti a mládež do environmentálnych aktivít, odovzdávať poznatky o odpadovom hospodárstve, recyklácii a trvalo udržateľných postupoch. Tu je niekoľko spôsobov, ktorými projekt podporuje vzdelávanie:

a. Praktické učenie: Účasť na projekte umožňuje deťom a mládeži na vlastnej koži vidieť, ako plastový odpad negatívne vplýva na životné prostredie. Učia sa, aké dôležité je správne triediť a recyklovať plastový odpad, ako aj podporovať zmysel pre zodpovednosť a starostlivosť o životné prostredie.

b. Osvetové kampane:  organizovanie vzdelávacích kampaní, workshopov a osvetových akcií majú za cieľ informovať deti a mládež o znečistení plastmi a jeho dôsledkoch pre našu planétu. Tieto poznatky ich motivujú ku konkrétnym krokom pri znižovaní spotreby plastov a podpore recyklácie.

c. Kolaboratívne učenie: zelený projekt nám ponúka príležitosti na spoluprácu so školami, vysokými školami a mládežníckymi skupinami, čím podporujeme zmysel pre tímovú prácu a sociálnu zodpovednosť. Budovanie partnerstiev na riešenie environmentálnych problémov takisto posilňuje komunitné väzby a podporuje kolektívne úsilie o zelenšiu budúcnosť.

2. Fundraising pre neziskové aktivity

Získavanie finančných prostriedkov je kľúčovým aspektom neziskových organizácií, pretože nám umožňuje pokračovať v našej práci a pozitívne prispievať spoločnosti. Zapojenie sa do zeleného projektu zberu plastov predstavuje príležitosť, ako generovať finančné prostriedky udržateľným spôsobom.

Neziskové organizácie ako aj tá naša, hľadáme sponzorstvo a snažíme sa vytvárať partnerstvá s firmami a korporáciami, ktoré sú ochotné podporiť zelené iniciatívy. Aj preto sme v roku 2021 vstúpili do partnerského projektu s firmou DUKATY property,s.r.o., ktorá v roku 2021 začala aktívne pracovať na projekte s názvom „Nigeria clean & green“, v preklade Nigéria zelená a čistá, kde v rámci svojej činnosti vytvorila tzv. Collection Spot, v skratke CoSpot, čiže miesto pre zber plastového odpadu https://dukaty.sk/ako-to-funguje/.  Do tejto zelenej spolupráce sme sa zapojili vytvorením menších zberných miest na školách v Nigérii. Tu majú deti a študenti možnosť priniesť plastové fľaše, za čo sú odmeňované. O fungovaní projektu si povieme podrobnejšie v ďalšom článku.

V rámci takejto a podobnej kolaborácie môžu firmy prispieť know-how ako aj poskytnúť finančnú podporu alebo prispieť zdrojmi a infraštruktúrou na zber a recykláciu plastov, čím môžu zabezpečiť úspech projektu.

Zeleným projektom, ako je ten náš, môžu neziskové organizácie osloviť aj jednotlivcov, filantropické nadácie alebo vládne subjekty o dary a granty špecificky zamerané na udržateľnosť životného prostredia. Ak by ste vedeli o niekom, kto by rád naše aktivity podporil, dajte im vedieť, budeme sa takejto spolupráci tešiť. Je veľmi dôležité naše iniciatívy rozširovať a na to potrebujeme vašu podporu, link pre bližšie info: https://www.onetribe.foundation/darujte/

V budúcnosti máme plány naše ciele a posolstvo projektu prezentovať na ekologických fundraisingových podujatiach. A tiež by sme chceli organizovať iné aktivity na podporu nášho zeleného projektu ako napr. environmentálne prechádzky, športové podujatia, až po aukcie s tematikou recyklácie. Tieto podujatia nielen získavajú finančné prostriedky, ale aj šíria povedomie a podporujú účasť verejnosti na environmentálnych akciách. V krajine ako Nigéria to bude nesmierne náročná výzva, ale s pomocou štátnych orgánov ako napr. Ministerstvo životného prostredia, veríme, že sa tieto aktivity stanú populárnymi a najmä účinnými v boji proti znečisteniu krajiny.

Na záver chcem zdôrazniť, že zapojenie a spolupráca neziskových organizácií v zelených projektoch ako je ten náš, má obrovský význam z hľadiska vzdelávania aj fundraisingu. Môžeme povedať , že najmä v Afrike, neziskové organizácie svojou účasťou preberajú rolu environmentálnych pedagógov, ktorí dávajú deťom a mládeži vedomosti a vštepujú im zmysel pre zodpovednosť. Okrem toho ich zapojenie do projektu pripravuje pôdu pre udržateľné získavanie finančných prostriedkov, čo umožňuje pokračovanie ich charitatívnych aktivít.

Našim zeleným projektom zberu plastov a našimi vzdelávacími aktivitami nás posúvame bližšie k zelenšej a udržateľnejšej budúcnosti pre všetkých.

 

 

 

zdieľať:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

obľúbené

Social Media

Get The Latest Updates

Subscribe To Our Weekly Newsletter

No spam, notifications only about new products, updates.

Categories

podobné články